Overordnede regler

Disse reglene er satt av Audax Club Parisien (ACP) og gjelder alle ritt og breveter som arrangeres under myndigheten til ACP. Lokale arrangører kan i tillegg spesifisere ytterligere regler som gjelder for den arrangørens ritt.

Reglene er oversatt fra fransk/engelsk og kan inneholde feil, så ta kontakt hvis noe er uklart.

Artikkel 1

Audax Club Parisien har enerett i verden på å godkjenne breveter. Hver brevet siden 1921 har blitt registrert og tildelt et registreringsnummer i stigende rekkefølge.

Artikkel 2

Breveter er åpne for alle ryttere uavhengig av klubb, tilhørighet og forbund og med enhver forsikring. Mindreårige kan delta så lenge de har tillatelse fra foresatte som fritar Audax Club Parisien og rittarrangøren fra ethvert ansvar og kan presentere helseerklæring som er mindre enn seks måneder gammel.

Artikkel 3

For å delta i en brevet, hver deltager må fylle ut et registreringsskjema og betale en deltageravgift som satt av arrangøren.

Artikkel 4

Hver deltager må ha ansvarsforsikring, enten gjennom sykkelforbund, rittarrangør eller personlig forsikring. Vær oppmerksom på at de fleste innbo- eller skadeforsikringer ikke dekker deltagelse i organiserte ritt. Ryttere må kunne fremvise forsikringsbevis eller medlemsskapsbevis i en klubb som tilbyr forsikring. Hvis arrangøren ikke tilbyr forsikring som en del av breveten, kan han nekte start til ryttere som ikke allerede er dekket.

Artikkel 5

Hver deltager anses for å være på personlig tur og må til enhver tid overholde gjeldende trafikkregler. Hverken Audax Club Parisien, rittarrangører eller representanter for ACP kan holdes ansvarlige for ulykker som inntreffer under en brevet.

Artikkel 6

For nattsykling må sykler til enhver tid være utstyrt med for- og baklykt som er forsvarlig festet og i god stand — reservepærer og en reservelykt er anbefalt. Blinkende baklys er forbudt. Arrangøren kan avvise og ta ut av rittet deltagere uten fungerende lys. Lys må være påslått så lenge det er mørkt og til enhver tid hvor sikten er redusert (regn, tåke og lignende). På natten må rytteren ha på seg refleksvest.
Ethvert brudd på disse reglene, som vurdert på kontrollstasjon, kan føre til diskvalifisering fra breveten.

Artikkel 7

Hver rytter må være selvforsynt med alt som er nødvendig for gjennomføring av en brevet. Alle følgebiler eller annen personlig assistanse i løypa er forbudt. Støtte er kun tillatt på kontrollstasjon. Brudd på denne regelen vil føre til umiddelbar diskvalifisering.
Hvis det i starten av en brevet danner seg grupper, er dette basert på frivillighet og ingen kan hevde lederskap av gruppen. Kjennetegn (armbånd, skjorte, el.l.) eller titler (f. eks. kaptein) er ikke tillatt. Gruppestørrelse må være innenfor reglene som gjelder for uorganisert sykling.

Alle ryttere må oppføre seg i henhold til lokale skikker.

Artikkel 8

Ved start får hver rytter utdelt et stemplingskort, en løypebeskrivelse og et tidsskjema som peker ut et antall kontrollstasjoner hvor rytteren må få bekreftelse på sin passering. Arrangøren kan også sette opp en eller flere hemmelige kontrollstasjoner. Av denne grunn og for forsikringsformål må løypa følges.

Arrangøren må bruke løypebeskrivelse som er laget av eller godkjent av Audax Club Parisien.

Artikkel 9

Hvis en kontrollstasjon ikke er bemannet av arrangøren, kan rytteren få bekreftet passering på stemplingskortet på et utpekt sted, som f. eks. en bensinstasjon, butikk eller lignende. Stemplingskortet må påføres dato og tidspunkt for passering samt signatur og/eller stempel. Hvis det ikke er mulig å få stempel, kan rytteren:

  1. sende postkort til lederen for arrangøren (oppgi tid, dato og sted for passering, navn og klubb) og skriv «CP» (carte postale) i ruten for kontrollstasjonen på stemplingskortet
  2. notere et landemerke på kontrollstasjonen som arrangøren har utpekt og fremvise dette til arrangøren som bevis for passeringen

Den foretrukne fremgangsmåten velges av arrangøren kontrollpost for kontrollpost. Hvis stempel mangler, tidspunkt ikke er registrert eller stemplingskortet forsvinner, vil ikke breveten blir godkjent. Hver rytter må selv sørge for å få passeringen bekreftet på stemplingskortet.

Artikkel 10

Tidsfristen for å fullføre en brevet avhenger av distansen: 13:30 (200 km), 20:00 (300 km), 27:00 (400 km), 40:00 (600 km) og 75:00 (1000 km). Passering av kontrollstasjon må skje mellom et åpningstidspunkt og et lukketidspunkt angitt i løypebeskrivelsen, beregnet ut fra gjennomsnittshastigheter mellom 15 og 30 km/t for kontrollstasjoner inntil 600 km og 13,5 til 30 km/t for kontrollstasjoner mellom 600 og 1000 km. Hvis en rytter kommer for sent til kontrollstasjon, kan arrangøren velge å la rytteren få fortsette dersom det kan vises til at forsinkelsen skyldes en uforutsett og ukontrollerbar hendelse, som å yte assistanse i nødstilfelle eller sperret vei. Mekaniske problemer, utmattelse, dårlig form, sult eller lignende er ikke godkjent som årsak til forsinkelse. I alle andre tilfeller må rytteren holde seg innenfor åpnings- og lukketidspunktene for alle kontrollstasjoner, ellers kan rytteren bli diskvalifisert selv om maksimaltiden er overholdt.

Artikkel 11

Enhver form for juks vil føre til diskvalifikasjon samt utestengelse fra alle arrangementer i regi av Audax Club Parisien.

Artikkel 12

Ved ankomst må alle ryttere signere stemplingskortet og levere til arrangøren. Stemplingskortet vil bli returnert etter godkjenning. Hvis stemplingskortet forsvinner, vil det ikke bli erstattet. Breveter er ikke konkurranser og det vil ikke bli publisert noen rangering. Medalje gis til alle ryttere som har fullført breveten, dersom rytteren ber om det og betaler ved innlevering av stemplingskort.

Artikkel 13

Medaljene som tildeles for fullført brevet er bronse (200 km), sølv (300 km), rød (400 km), gull (600 km) og sølv (1000 km). Utseendet endres etter hver PBP. Medaljer tildeles av arrangøren av brevet.
Super Randonneur: Utmerkelse som tildeles enhver rytter som i løpet av et kalenderår fullfører en serie med breveter på 200, 300, 400 og 600 km. En medalje for denne utmerkelsen vil bli tildelt ryttere som gjennom sin klubb fremlegger registreringsnumre for fullførte breveter og betaler for medaljen.

Artikkel 14

En rytter kan ikke delta i et annet ritt på hele eller deler av løypen til en brevet.

Artikkel 15

Alt som vedrører en brevet i et geografisk område, slik som klassifisering, premiering, utfordringer, osv, for både rittere og klubber, er utelukkende under myndigheten til den lokale ACP-representanten og hans organisasjon.

Artikkel 16

Arrangører kan bare organisere ritt i sitt geografiske område som beskrevet på ACPs kalender, uavhengig av hvor startstedet er plassert. Arrangører må bruke stemplingskort fra sitt eget område.
En arrangør (spesielt i grenseområder) kan stå som med-arrangør på ACPs kalender for ritt i et annet geografisk område, så lenge dette skjer i forståelse med hoved-arrangøren for området, og så lenge første avsnitt av denne artikkelen overholdes.

Artikkel 17

Ved å delta i en brevet, godtar rytterne at deres navn og resultat publiseres av arrangøren. Rytternes navn kan ikke brukes for kommersielle formål eller bli overlevert til tredjepart for dette formålet.

Artikkel 18

Enhver rytter som melder seg på og starter i en brevet godtar gjennom sine handlinger følgende vilkår: Enhver klage eller ethvert spørsmål vedrørende en brevet eller arrangementet må sendes skriftlig til arrangøren innen 48 timer etter at breveten er avsluttet. Arrangøren vil gå gjennom klagen og sende den videre, med sin anbefaling, til «Commission des Randonneurs» i Audax Club Parisien for Frankrike eller til den lokale representanten for ACP utenfor Frankrike for en endelig avgjørelse.

Artikkel 19

Alle spørsmål vedrørende den endelige avgjørelsen skal sendes til Audax Club Parisiens styre med anbefalingene fra arrangøren og den lokale representanten. Styret i Audax Club Parisien er den endelige instansen for enhver klage og ethvert spørsmål som kan oppstå og som ikke er dekket av disse reglene.